Птиците са най-голямото богатство на новата защитена територия.

 

В “Коридорите” е една от най-големите колонии на нощна, голяма бяла, сива, ръждива и малка бяла чапла. Предпочитано място е от малкия корморан и малкия воден бик и още над 20 защитени от Закона за биологичното разнообразие птици.

 

Oбикновена Мехунка (Utricularia Vulgaris)
Голям Гмурец (Podiceps Cristatus)
Малък Гмурец (Tachybaptus Ruficollis)
Тръстиково Шаварче (Acrocephalus Arundinaceus)
Торбогнезд Синигер (Remiz Pendulinus)
Нощна Чапла (Nycticorax Nycticorax)
Малка Бяла Чапла (Egretta Garzetta)
Гривеста Чапла (Ardeola Ralloides)
Голяма Бяла Чапла (Egretta Alba)
Сива Чапла (Ardea Cinerea)
Ръждива Чапла (Ardea Purpurea)
Малък Корморан (Phalacrocorax Pygmeus)
Малък Воден Бик (Ixobrychus Minutus)
Бял Щъркел (Ciconia Ciconia)
Бяла Лопатарка (Platalea Leucorodia)
Блестящ Ибис (Plegadis Falcinelius)
Ням Лебед (Cygnus Olor)
Поен Лебед (Cygnus Cygnus)
Сива Гъска (Anser Anser)
Бял Ангъч (Tadorna Tadorna)
Кафявоглава Потапница (Aythya Ferina)
Белоока Потапница (Aythya Пугоса)
Малък Нирец (Mergus Albellus)
Тръстиков Блатар (Circus Aeruginosus)
Сокол Скитник (Falco Peregrinus)
Сокол - Орко (Falco Subbuteo)
Речна Чайка (Larus Ridibundus)
Белобуза Рибарка (Chlidonias Hybridus)
Видра (Lutra Lutra)
Лалугер (Citellus Citeilus)

Facebook

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - ВИТ КОРИДОРИТЕ - 03.12.2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Проектът „Вит-Коридорите” - още една светлина в тунела - Интервю по програма "Христо Ботев"

Пресконференция 16 септември 2013, Община Долна Митрополия

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Отново напредък!

Интервю по програма Христо Ботев на БНР в предаване "Изгрев"

Лекция пред ученици в Община Долна Митрополия

И още една стъпка напред към успеха!

Добри новини!

Посещение на експерти за опазването и възстановяването на видове и местообитания в ЗМ по проекта

Екип експерти посетиха ЗМ Коридорите

Презентации от проведеният Специализиран семинар

Семинар за фермерите

Откриваща пресконференция 27.09.2012 г.

Проектът предвижда

Подписан договор

програма „Околна среда”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - ВИТ КОРИДОРИТЕ - 03.12.2013 г.ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯПроектът „Вит-Коридорите” - още една светлина в тунела - Интервю по програма "Христо Ботев"Пресконференция 16 септември 2013, Община Долна МитрополияПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯОтново напредък!Интервю по програма Христо Ботев на БНР в предаване "Изгрев"Лекция пред ученици в Община Долна МитрополияИ още една стъпка напред към успеха!Добри новини!Посещение на експерти за опазването и възстановяването на видове и местообитания в ЗМ по проектаЕкип експерти посетиха ЗМ КоридоритеПрезентации от проведеният Специализиран семинарСеминар за фермеритеОткриваща пресконференция 27.09.2012 г.Проектът предвиждаПодписан договорпрограма „Околна среда”

На 03.12.2013 г. в заседателната зала на Община Долна Митрополия се проведе заключителна пресконференция по повод реализирането и приключването на дейностите по проект „Опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в Натура 2000 зона Вит и Защитена местност „Коридорите”, по Договор 5103020-С-016/ 17.01.2012 г.Пресконференция 16 септември 2013, Община Долна Митрополия

16 СЕПТЕМВРИ 2013 г., от 14.30 часа

Пристигна трактор марка Sаmе, модел EXPLORER3 90 DT ЕЗ

На 21.01.2013 г. инж. Добромира Петрова, инж. Наско Илиев и доц. д-р Росен Цонев посетиха защитена местност (ЗМ) Коридорите.

На 11 ноември, 2012 година екип на консултанта - обединение ВВФ-МАРСИЛИЯ, воден от д-р Райна Начева, посети Защитена местност Коридорите, в землището на с. Биволаре.

от Община долна Митрополия

от Община долна Митрополия

29 септември 2012 г.

мерки и дейности за запазване

на застрашените видове птици

На 17.01.2012 г. между Министерството

на околната среда и водите

и община Долна Митрополия е подписан

Договор 5103020-С-016/17.01.2012г

Министър Нона Караджова подписа

23 договора за опазване на биоразнообразието

със средства от Оперативна програма „Околна среда”

Find out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out moreFind out more